VPIS OBJEKTOV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V ZBIRNI KATASTER GJI

V zbirni kataster GJI se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture, kot so vodovodna, kanalizacijska, električna omrežja, telekomunikacije, plinovodi in podobno.

Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,
  • na terenu se določi položaj in višina vodov, jaški, zasuni in podobno,
  • izdelava elaborata vpisa oziroma sprememb podatkov gospodarske javne infrastrukture,
  • oddaja elaborata na geodetsko upravo,
  • geodetska uprava izda obvestilo o vpisu objektov v zbirni kataster GJI.

Cena storitve je odvisna od dolžine objektov, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

2835fca1-31aa-4f89-b11c-5576783e3774