UREDITEV MEJE

Ureditev parcelne meje ali dela parcelne meje se izvede na obstoječih parcelnih mejah v primeru, če:

 • stranka ne ve, kje poteka meja v naravi,
 • meja v naravi ni označena z mejniki,
 • če pride zaradi nepoznavanja poteka meje do spora med sosedi.

V postopku se lahko uredi samo del parcelne meje ali pa celotna meja okoli parcele. Če se uredi celotna meja parcele, se parceli na novo izračuna površina iz terenskih koordinat. V primeru, da so bili manjkajoči mejniki postavljeni po letu 2000 (po ZENDMPE ali ZEN), se šteje meja za urejeno in je potrebno opraviti samo označitev meje.

Potek postopka:

 • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,
 • geodetsko podjetje razpiše mejno obravnavo, kamor so vabljeni vsi lastniki parcel, ki se jih dotika meja, ki se ureja,
 • na mejni obravnavi se izdela zapisnik, v primeru soglasja se meja označi z mejniki,
 • če soglasje glede meje ni doseženo, postane meja sporna in se ne označi z mejniki,
 • izdelava elaborata ureditve meje,
 • oddaja elaborata na geodetsko upravo,
 • v primeru spora geodetska uprava razpiše ustno obravnavo,
 • geodetska uprava izda odločbo o evidentiranju urejene parcelne meje.

Cena storitve je odvisna od števila mejnikov, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

9cf4ea46-bf9e-4d4d-81ca-6eea4845ee75