PARCELACIJA

Parcelacija parcele pomeni:

 • delitev obstoječe parcele na več delov, pri čemer nastanejo nove parcele z novimi površinami in parcelnimi številkami ali
 • združitev več parcel istega lastnika v novo parcelo z novo parcelno številko in površino.

Parcelacija se izvede, če:

 • stranka želi kupiti oziroma prodati del parcele,
 • stranka želi združiti več svojih manjših parcel v eno samo,
 • stranka naroči odmero dolžinskega objekta (ceste, vodotoka).

Če obstoječa parcelna meja ni urejena, se mora pred parcelacijo opraviti še ureditev meje tistih parcel, ki se jih bo nova meja dotikala. Parcelacija mora biti izvedena v skladu z državnimi in občinskimi prostorskimi akti.

Potek postopka:

 • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,
 • če obstoječa parcelna meja ni urejena, je potrebno pred parcelacijo izvesti še postopek ureditve meje,
 • na terenu se izvede parcelacija, nova meja se označi z mejniki,
 • izdelava elaborata parcelacije,
 • oddaja elaborata na geodetsko upravo,
 • geodetska uprava izda odločbo o evidentiranju parcelacije.

Na koncu sledi še prepis novonastalih parcel na nove lastnike z darilno/izročilno/kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere se novi lastniki vpišejo v zemljiško knjigo.

Cena storitve je odvisna od števila novih mejnikov in novonastalih parcel, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.