DOLOČITEV ZEMLJIŠČA POD NEPREMIČNINO

Določitev zemljišča pod stavbo se izvede sočasno z vpisom stavbe v kataster stavb, pri čemer se v zemljiški kataster vpiše zemljišče pod stavbo.

Postopek se izvede, če:

  • stranka želi vpisati objekt v zemljiško knjigo in si s tem pridobiti lastništvo nad stavbo,
  • stranka želi najeti hipotekarni kredit,
  • stranka želi prodati oziroma kupiti stavbo, ta pa v katastru in zemljiški knjigi ni evidentirana,
  • pri dedovanju stavba ni vpisana v zemljiško knjigo.

Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,
  • na terenu se odmeri zemljišče pod stavbo,
  • izdelava elaborata določitve zemljišča pod stavbo,
  • oddaja elaborata na geodetsko upravo,
  • geodetska uprava izda sklep o evidentiranju zemljišča pod stavbo in stranko pozove k oddaji elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.

Cena storitve je odvisna od velikosti objekta, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

673af0e3-bd7f-4368-8885-d71c6be5e9c9